REGULAMIN
KONKURSU

XXXIII Przeglądu Kabaretów EDF PAKA

Kraków 30 III – 2 IV 2017

POBIERZ REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem XXXIII Przeglądu Kabaretów EDF „PAKA” jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”.
 2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie:
  – Dyrektor Festiwalu,
  – Szef Programowy Festiwalu,
  – Komisarz Konkursu,
  – Producent Festiwalu.
 3. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury Konkursu twórców z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w Finale Konkursu i werdykt końcowy.
 4. Komisarz Konkursu:
  – odpowiada za organizację wszystkich etapów Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz tradycją konkursów Przeglądu Kabaretów „PAKA”.
  – dopuszcza do eliminacji i ocenia programy w Eliminacjach Regionalnych, ustala uczestników kolejnych etapów Konkursu.
  – powołuje i koordynuje pracę Półfinałowej Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą byli Laureaci PAKI oraz przedstawiciele środowisk twórczych i fachowców w dziedzinach związanych z twórczością kabaretową. Zadaniem Komisji jest ocena programów w Półfinałach i wyłonienie uczestników Finału Konkursu.
 5. Producent Festiwalu;
  – odpowiada za kwestie techniczne i organizacyjne przebiegu konkursu podczas Półfinałów oraz Finałów

II. UCZESTNICY

 1. Przegląd ma charakter otwarty.
 2. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu do 02.01.2017 roku dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.paka.pl. Do karty należy dołączyć nagranie programu na płycie CD wraz z ramówką (spis utworów z przybliżonym czasem ich trwania). Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. Wspomniane materiały mogą tez być przesyłane droga mailową na adres Komisarza Konkursu: izabela.leonarczyk@paka.pl
 3. Do konkursu należy zgłosić program, który w całości (lub w wymiarze ponad 80% programu) nie był jeszcze prezentowany podczas konkursu PAKI.
 4. Program powinien być prezentowany w niezmienionym kształcie na każdym etapie Konkursu, z wyłączenie zmian sugerowanych przez jury podczas rozmów z kabaretami po Eliminacjach Regionalnych i Półfinałach.
 5. Program kabaretu winien trwać od 20 do 25 minut
 6. Po 20 minucie dźwięk gongu zasygnalizuje ostatnie 5 min. występu po upływie których występującemu zostaje wyłączony dźwięk i oświetlenie.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 10 minutach trwania prezentacji w Eliminacjach Regionalnych jeśli mimo dopuszczenia do Eliminacji ocenią program jako będący na niewystarczającym poziomie.
 8. Kabaretom występującym w Finale Konkursu Organizator zapewnia częściowe wyżywienie, zakwaterowanie podczas Festiwalu, i bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy 33.Przeglądu Kabaretów EDF PAKA.

III. KWALIFIKACJE

 1. Komisarz Konkursu na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje pierwszego etapu eliminacji i zaprasza wybrane kabarety do prezentacji programu podczas Eliminacji Regionalnych, które odbędą się poza Krakowem w wybranych miastach w dn. 21-29 stycznia 2017 r.
 2. Dokładne miejsca i terminy zostaną podane zaproszonym kabaretom przez Komisarza Konkursu do 09.01.2017.)
 3. Kabarety w Karcie Zgłoszeniowej mają prawo wybrać miejsce i datę Eliminacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zmiany tego wyboru w sytuacjach losowych.
 4. Każdy zgłoszony program (zarówno  zaproszony do Eliminacji Regionalnych, jak i niezakwalifikowany do dalszych etapów konkursu) otrzyma pisemną recenzję, która szczególnie w przypadku programów zakwalifikowanych może zawierać sugestie dotyczące zmian w prezentacji programu na dalszych etapach Konkursu.
 5. Komisarz Konkursu oraz powołani przez niego konsultanci oceniają programy zaprezentowane w Eliminacjach Regionalnych i na tej podstawie Komisarz Konkursu zaprasza kabarety do udziału w Półfinałach Pakowskich, które odbędą się w Krakowie w dniach 17-19 lutego 2017 r.
  – Liczba dopuszczonych kabaretów do Półfinałów, zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych programów i ustala ją ostatecznie Komisarz Konkursu.
  – Nie może ona jednak być większa niż 15 kabaretów
 6. Laureaci (Grand Prix, I, II i III miejsca) Finałów Konkursów poprzednich Przeglądów Kabaretów „PAKA”, o ile czas, który upłynął od udziału w Konkursie PAKI nie przekracza 2 lat, mogą przystąpić do Półfinałów PAKI z pominięciem Eliminacji.
  Komisarz może przesunąć taki kabaret od razu do Finału, po uprzednim obejrzeniu programu.
 7. Do Finału Konkursu przechodzą najlepsze kabarety wskazane przez Komisję Półfinałową.
 8. Decyzja Komisji Półfinałowej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna. Liczba dopuszczonych uczestników do finałów, pozostaje w gestii Komisji, nie może być jednak większa niż 8 kabaretów.
 9. W zależności od poziomu przedstawionych programów Komisja w porozumieniu z Komisarzem Konkursu podejmuje decyzję o tym, czy kwalifikuje zespoły do Wieczoru Ostatniej Szansy. W przypadku decyzji pozytywnej, do Wieczoru Ostatniej Szansy mogą wejść 3 kabarety, z których jeden, wybrany głosami publiczności, dołączy do grona kabaretów konkursowych.
 10. Komisarz ma prawo do ostatecznej decyzji w sprawie dopuszczenia lub wykluczenia kabaretu i może to zrobić na każdym etapie Konkursu.

IV. JURY

 1. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań Jury i ogłoszenie werdyktu w zakresie nagród głównych i specjalnych.
 2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu. Bezpośrednio po prezentacjach konkursowych Jury spotyka się z kabaretem na krótkim omówieniu występu.
 3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
 4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciele Jury odczytują oraz ewentualnie komentują werdykt.
 5. W całości werdykt Jury odczytywany jest także podczas Koncertu Galowego.
 6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

V. FINAŁ KONKURSU

 1. Prezentacje finałowe odbędą się 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. i mają charakter otwarty.
 2. Konkurs kończy się Występem Laureatów w ramach Koncertu Galowego na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dn. 2 kwietnia 2017 r. Laureaci wymienieni w werdykcie są zobowiązani do udziału w Występie Laureatów.
 3. Nie wypełnienie przez uczestnika konkursu punktu V.2 jest złamaniem regulaminu
  i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie
  z werdyktu Jury.
 4. Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

VI. NAGRODY

 1.  Grand Prix za program wybitnie śmieszny. Laureat Grand Prix otrzymuje 10 000 zł brutto.
 2.  Nagrody za całość programu oraz wyróżnienia za elementy programu.
 3.  Nagroda specjalna im. Mirka Wujasa, założyciela PAKI, za najlepszą piosenkę kabaretową w Konkursie Piosenki. Laureat otrzymuje 1000 zł brutto
 4. Inne nagrody przygotowane przez Organizatora lub współpracujące z nim podmioty.
 5. Nagroda publiczności przyznawana w drodze głosowania pierwszego i drugiego dnia Konkursu.
 6. Nagrody (z wyjątkiem Grand Prix) i wyróżnienia mają charakter honorowy.

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW

 1. Organizatorzy zapewniają promocję Konkursu i Laureatów poprzez m.in.;
  – umieszczenie informacji na stronie internetowej PAKI oraz oficjalnym profilu PAKI na Facebooku,
  – w wydawnictwach, rozesłanie informacji prasowych do mediów ze szczególnym uwzględnieniem patronów medialnych oraz jako element całościowej kampanii promocyjnej Festiwalu.
 2. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania występów Laureatów w miejscach Eliminacji Regionalnych (Bytom, Warszawa, Tarnów) w przeciągu roku od wygranej. Organizacja ww. występów odbędzie się na osobnych warunkach.
 3. Organizator zobowiązuje się do zaproszenia jednego z Laureatów do udziału w wybranym koncercie 34. Przeglądu Kabaretów PAKA.
  – W/w wstęp odbędzie się na osobnych warunkach ustalonych przez obie strony.
  – Zaproszony Laureat nie traci prawa udziału w konkursie 34. Przeglądu Kabaretów PAKA pod warunkiem, iż zgłoszony do konkursu materiał w żadnym stopniu nie pokryje się z prezentowanym podczas koncertu w którym wystąpi. Nie zastosowanie się przez Laureata do powyższego  jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.

 VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Kabaret oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.
 2. Kabaret przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem zarejestrowanym podczas Półfinałów, Prezentacji Konkursowych, Wieczoru Ostatniej Szansy i Koncertu Galowego. W szczególności Kabaret przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi Kabaretowi przed prezentacjami finałowymi.
 3. Osoby które wchodzą w skład Kabaretu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu Kabaretów PAKA.
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 3. Wysłanie Karty Zgłoszeniowej na adres Biura Organizacyjnego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.