REGULAMIN
KONKURSU

XXXIV Przeglądu Kabaretów PAKA
Kraków 12 IV – 15 IV 2018

POBIERZ REGULAMIN (PDF)

I ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem XXXIV Przeglądu Kabaretów „PAKA” jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”
 2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie:
  – Dyrektor Festiwalu,
  – Szef Programowy Festiwalu,
  – Komisarz Konkursu,
  – Producent Festiwalu.
 3. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury Konkursu twórców czynnych zawodowo z uznanym
  dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w Finale Konkursu i
  ustalenie werdyktu końcowego.
 4. Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która jest odpowiedzialna za
  zakwalifikowanie kabaretów do Ćwierćfinałów. W jej skład wchodzą:
  – Dyrektor Festiwalu,
  – Szef Programowy Festiwalu,
  – Komisarz Konkursu.
 5. Artystów oceniają na poszczególnych etapach Przeglądu następujące Komisje:
  – Ćwierćfinały – Komisja Ćwierćfinałowa,
  – Półfinały Konkursu – Komisja Półfinałowa,
  – Finały Konkursu – Jury Główne.
 6. Komisarz Konkursu:
  – odpowiada za organizację wszystkich etapów Konkursu, zgodnie z postanowieniami
  niniejszego Regulaminu oraz tradycją konkursów Przeglądu Kabaretów „PAKA”.
  – wchodzi w skład Komisji Ćwierćfinałowej, której zadaniem jest ocena programów w
  Ćwierćfinałach Regionalnych oraz wyłonienie uczestników kolejnych etapów Konkursu.
  – powołuje i koordynuje pracę Komisji Półfinałowej, w skład której wchodzą byli Laureaci
  PAKI oraz przedstawiciele środowisk twórczych i fachowców w dziedzinach związanych z
  twórczością kabaretową. Zadaniem Komisji jest ocena programów w Półfinałach i
  wyłonienie uczestników Finału Konkursu.
 7. Producent Festiwalu:
  – odpowiada za kwestie techniczne i organizacyjne przebiegu konkursu podczas Finałów.

II UCZESTNICY

 1. Przegląd ma charakter otwarty.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak w przypadku grupy poniżej 18 roku życia wymagana jest obecność opiekuna podczas występów na wszystkich etapach Konkursu. Jeśli jeden z członków kabaretu jest pełnoletni, może pełnić funkcję opiekuna.
 3. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie drogą mailową na adres Komisarza Konkursu: aneta.tabiszewska@paka.pl do 20.01.2018 roku nagranego programu wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie www.paka.pl oraz z ramówką (spis utworów z przybliżonym czasem ich trwania). Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 4. Do konkursu należy zgłosić program, który w całości lub w wymiarze ponad 70% programu nie był jeszcze prezentowany podczas konkursu PAKI.
 5. Program powinien być prezentowany w niezmienionym kształcie na każdym etapie Konkursu, z wyłączeniem zmian sugerowanych przez Komisję podczas rozmów z kabaretami po Ćwierćfinałach Regionalnych i Półfinałach.
 6. Program kabaretu winien trwać od 20 do 30 minut.
 7. Po 25 minucie dźwięk gongu zasygnalizuje ostatnie 5 min. występu, po upływie których występującemu zostaje wyłączony dźwięk i oświetlenie. Przekroczenie czasu przez artystów będzie uwzględniane podczas ustalania werdyktu przez Jury.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 10 minutach trwania prezentacji w Ćwierćfinałach Regionalnych, jeśli mimo dopuszczenia do Ćwierćfinałów ocenią program jako będący na niewystarczającym poziomie.
 9. Kabaretom występującym w Finale Konkursu Organizator zapewnia zakwaterowanie podczas Festiwalu, częściowe wyżywienie (w postaci poczęstunku w garderobie oraz obiadu) i bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia 34. Przeglądu Kabaretów PAKA.
 10. Kabarety zakwalifikowane do Ćwierćfinałów, Półfinałów i Finałów zobowiązane są do przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnionym przez Organizatora terminie.
 11. Każdy członek kabaretu może zaprosić na części konkursowe jedną osobę zgłaszając ją do Komisarza Konkursu na 2 tygodnie przed konkursem Półfinałowym i Finałowym. Dla większej liczby osób przewidziane są ceny promocyjne.
 12. Laureatów Przeglądu z poprzednich lat serdecznie zapraszamy na części konkursowe, po uprzednim (minimum dwutygodniowym) zgłoszeniu przybycia, w celu wpisania na listę gości.

III KWALIFIKACJE

 1. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje pierwszego etapu eliminacji i zaprasza wybranych artystów do prezentacji programu podczas Ćwierćfinałów Regionalnych, które odbędą się w miastach: Poznań 04.02.2018 r., Kraków 08-09.02.2018 r. oraz Warszawa 06-07.02.2018 r.
 2. Dokładne miejsca i terminy zostaną podane zaproszonym kabaretom przez Komisarza Konkursu do 25 stycznia 2018 roku.
 3. Artyści w Karcie Zgłoszeniowej mają prawo wybrać miejsce i datę Ćwierćfinałów. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zmiany tego wyboru w sytuacjach losowych.
 4. Każdy zgłoszony program, który nie został zakwalifikowany do Ćwierćfinałów otrzyma pisemną recenzję, zawierająca pozytywne i negatywne strony programu.
 5. Komisarz Konkursu oraz powołani przez niego konsultanci oceniają programy zaprezentowane w Ćwierćfinałach Regionalnych i na tej podstawie Komisarz Konkursu zaprasza kabarety do udziału w Półfinałach Pakowskich, które odbędą się w Bytomskim Centrum Kultury w dniach 10-11 marca 2018 roku. Liczba dopuszczonych kabaretów do Półfinałów, zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych programów i ustala ją ostatecznie Komisarz Konkursu, nie może ona jednak być większa niż 15 kabaretów.
 6. Laureaci (Grand Prix, I, II i III miejsca) Finałów Konkursów poprzednich Przeglądów Kabaretów „PAKA”, o ile czas, który upłynął od udziału w Konkursie PAKI nie przekracza 2 lat, mogą przystąpić do Półfinałów PAKI z pominięciem Ćwierćfinałów.
 7. Do Finału Konkursu przechodzą najlepsze kabarety wskazane przez Komisję Półfinałową.
 8. Decyzja Komisji Półfinałowej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna. Liczba dopuszczonych uczestników do Finałów, pozostaje w gestii Komisji, nie może być jednak większa niż 8 kabaretów.
 9. W zależności od poziomu przedstawionych programów Komisja w porozumieniu z Komisarzem Konkursu podejmuje decyzję o tym, czy kwalifikuje zespoły do Wieczoru Ostatniej Szansy. W przypadku decyzji pozytywnej, do Wieczoru Ostatniej Szansy mogą wejść 3 kabarety, z których jeden, wybrany głosami publiczności, dołączy do grona kabaretów konkursowych.

IV JURY

 1. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań Jury i ogłoszenie werdyktu w zakresie nagród głównych i specjalnych.
 2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu. Bezpośrednio po prezentacjach konkursowych Jury spotyka się z kabaretem na krótkim omówieniu występu.
 3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
 4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciele Jury odczytują oraz ewentualnie komentują werdykt.
 5. W całości werdykt Jury odczytywany jest także podczas Koncertu Galowego.
 6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

V FINAŁ KONKURSU

 1. Prezentacje finałowe odbędą się Nowohuckim Centrum Kultury, w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku i mają charakter otwarty.
 2. Konkurs kończy się Występem Laureatów w ramach Koncertu Galowego, na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dniu 15 kwietnia 2018 roku, w Teatrze Variete. Laureaci wymienieni w werdykcie są zobowiązani do udziału w Występie Laureatów.
 3. Nie wypełnienie przez uczestnika konkursu punktu V.2 jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.
 4. Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

VI NAGRODY

 1. Grand Prix za program wybitnie śmieszny. Laureat Grand Prix otrzymuje 10 000 zł brutto. W przypadku decyzji Jury o nieprzyznaniu Grand Prix, Jury ma możliwość rozdzielenia puli Grand Prix wybranym Laureatom.
 2. Jury Finałowe może przyznać nagrody specjalne za całość programu lub wyróżnienia za elementy programu.
 3. Nagroda specjalna im. Mirka Wujasa, założyciela PAKI, za najlepszą piosenkę kabaretową w Konkursie Piosenki. Laureat otrzymuje 1000 Euro. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych.
 4. Nagroda publiczności przyznawana w drodze głosowania pierwszego i drugiego dnia Konkursu.
 5. Nagrody specjalne (oprócz nagrody specjalnej im. Mirka Wujasa) i wyróżnienia mają charakter honorowy.

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW

 1. Organizatorzy zapewniają promocję Konkursu i Laureatów poprzez m.in.:
  – umieszczenie informacji na stronie internetowej PAKI oraz oficjalnym profilu PAKI na Facebooku i Instagramie,
  – w wydawnictwach, rozesłanie informacji prasowych do mediów ze szczególnym uwzględnieniem patronów medialnych oraz jako element całościowej kampanii promocyjnej Festiwalu.
 1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania występów Laureatów w wybranym mieście, w przeciągu roku od wygranej. Organizacja ww. występów odbędzie się na osobnych warunkach.
 2. Organizator zobowiązuje się do zaproszenia jednego z Laureatów do udziału w wybranym koncercie 35. Przeglądu Kabaretów PAKA.
  – wyżej wymieniony występ odbędzie się na osobnych warunkach ustalonych przez obie strony,
  – zaproszony Laureat nie traci prawa udziału w konkursie 35. Przeglądu Kabaretów PAKA pod warunkiem, iż zgłoszony do konkursu materiał w żadnym stopniu nie pokryje się z prezentowanym podczas koncertu, w którym wystąpi. Nie zastosowanie się przez Laureata do powyższego jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.

 VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Kabaret oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będących przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.
 2. Kabaret przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem zarejestrowanym podczas Półfinałów, Prezentacji Konkursowych, Wieczoru Ostatniej Szansy i Koncertu Galowego. W szczególności Kabaret przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi Kabaretowi przed prezentacjami finałowymi.
 3. Osoby, które wchodzą w skład Kabaretu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu Kabaretów PAKA.
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 3. Wysłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.