REGULAMIN
KONKURSU

XXXVI
Przeglądu
Kabaretów
PAKA

Kraków, Klub Studio
28-31 maja 2020

POBIERZ REGULAMIN (PDF)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA (DOC)

REGULAMIN KONKURSU

36. PRZEGLĄDU KABARETÓW „PAKA”

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem 36. Przeglądu Kabaretów „PAKA” jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”.

2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie:

– Dyrektor Festiwalu,

– Komisarz Konkursu,

– Producent Festiwalu.

3. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury Konkursu twórców czynnych zawodowo z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w Finale Konkursu i ustalenie werdyktu końcowego.

4. Dyrektor wraz z Komisarzem Konkursu tworzy Komisję Kwalifikacyjną, która jest odpowiedzialna za zakwalifikowanie podmiotów do Eliminacji. Dyrektor wraz z Komisarzem Konkursu powołuje Komisję Eliminacyjną, której zadaniem jest ocena programów w Eliminacjach oraz wyłonienie uczestników Finału Konkursu.

5. Komisarz Konkursu:

– odpowiada za organizację wszystkich etapów Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz tradycją konkursów Przeglądu Kabaretów „PAKA”;

– wchodzi w skład Komisji Kwalifikacyjnej, która weryfikuje zgłoszone programy i kwalifikuje je do następnego etapu.

– wchodzi w skład Komisji Eliminacyjnej, której zadaniem jest ocena programów oraz wyłonienie uczestników do Finału Konkursu.

– jeśli zajdzie taka potrzeba powołuje i koordynuje pracę Komisji Półfinałowej, w skład której wchodzą byli Laureaci PAKI oraz przedstawiciele środowisk twórczych i fachowców w dziedzinach związanych z twórczością kabaretową. Zadaniem Komisji jest ocena programów w Półfinałach i wyłonienie uczestników Finału Konkursu.

6. Producent festiwalu:

-odpowiada za kwestie techniczne i organizacyjne przebiegu konkursu podczas Finałów.

II. UCZESTNICY

1. Przegląd ma charakter otwarty.

2. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak w przypadku grupy poniżej 18. roku życia wymagana jest obecność opiekuna podczas występów na wszystkich etapach Konkursu. Jeśli jeden z członków kabaretu jest pełnoletni, może pełnić funkcję opiekuna.

3. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie drogą mailową na adres Komisarza Konkursu: aneta.tabiszewska@paka.pl do 25.02.2020 roku nagranego programu lub linku youtube z nagranym programem wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie www.paka.pl oraz z ramówką (spis utworów z przybliżonym czasem ich trwania).

4. Do konkursu należy zgłosić program, który w całości lub w wymiarze ponad 70% programu nie był jeszcze prezentowany podczas konkursu PAKI.

5. Program powinien być prezentowany w niezmienionym kształcie na każdym etapie Konkursu, z wyłączeniem zmian sugerowanych przez Komisję podczas rozmów z kabaretami po kolejnych etapach konkursu.

6. Program winien trwać od 20 do 25 minut.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 10 minutach trwania prezentacji na Eliminacjach, jeżeli prezentowany program w znaczny sposób odbiega od zgłoszonego.

8. Kabaretom występującym w Finale Konkursu, Organizator zapewnia zakwaterowanie podczas Festiwalu, częściowe wyżywienie (w postaci poczęstunku w garderobie oraz obiadu) i bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia 36. Przeglądu Kabaretów PAKA.

9. Kabarety zakwalifikowane do Finałów zobowiązane są do przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnionym przez Organizatora terminie.

10. Każdy członek kabaretu może zaprosić na części konkursowe jedną osobę zgłaszając ją do Komisarza Konkursu na 2 tygodnie przed konkursem Eliminacyjnym i Finałowym. Dla większej ilości osób przewidziane są ceny promocyjne.

11. Laureatów Przeglądu z poprzednich lat serdecznie zapraszamy na części konkursowe, po uprzednim (minimum dwutygodniowym) zgłoszeniu przybycia, w celu wpisania na listę gości.

III. KWALIFIKACJE

1. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje pierwszego etapu eliminacji i zaprasza wybranych artystów do prezentacji programu podczas Eliminacji, które odbędą się w dniach 14-15 marca 2020 r.

2. Na początku stycznia 2020 roku zostaną podane dokładne miejsca i miasta Eliminacji. Podmioty dopuszczone do Eliminacji zostaną o tym poinformowane i będą mieć możliwość wybrać preferowaną datę i miejsce prezentacji swojego programu. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany tego wybory w sytuacjach losowych.

3. Programy, które nie zostały zakwalifikowane do Eliminacji mogą otrzymać pisemną recenzję programu, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci.

4. Komisarz Konkursu oraz powołani przez Dyrektora konsultanci oceniają programy zaprezentowane w Eliminacjach i na tej podstawie Komisarz Konkursu zaprasza podmioty do udziału w Finale, który odbędzie się w Krakowie w dniach 29-30 maja 2020 roku. Liczba dopuszczonych kabaretów do Finałów, zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych programów i ustala ją ostatecznie Komisarz Konkursu, nie może ona jednak być większa niż 8 kabaretów.

5. Laureaci (Grand Prix, I, II i III miejsca) Finałów Konkursów poprzednich Przeglądów Kabaretów „PAKA”, o ile czas, który upłynął od udziału w Konkursie PAKI nie przekracza 2 lat, mogą przystąpić do Eliminacji PAKI z pominięciem etapu kwalifikacyjnego w porozumieniu z Komisarzem Konkursu.

6. Do Finału Konkursu przechodzą najlepsze podmioty wskazane przez Komisję Eliminacyjną.

7. Decyzja Komisji Eliminacyjnej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.

8. W zależności od poziomu przedstawionych programów Komisja w porozumieniu z Komisarzem Konkursu podejmuje decyzję o tym, czy kwalifikuje zespoły do Wieczoru Ostatniej Szansy. W przypadku decyzji pozytywnej, do Wieczoru Ostatniej Szansy mogą wejść 3 podmioty, z których jeden, wybrany głosami publiczności, dołączy do grona podmiotów konkursowych.

9. W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa etap Eliminacji odbędzie się wyjątkowo w trybie online.

IV. JURY

1. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań Jury i ogłoszenie werdyktu w zakresie nagród głównych i specjalnych.

2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu. Bezpośrednio po prezentacjach konkursowych Jury spotyka się z podmiotami na krótkim omówieniu występu.

3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.

4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciele Jury odczytują oraz ewentualnie komentują werdykt.

5. W całości werdykt Jury odczytywany jest także podczas Koncertu Galowego.

6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

V. FINAŁ KONKURSU

1. Prezentacje finałowe odbędą się w Klubie Studio w Krakowie, w dniach 29-30 maja 2020 roku i mają charakter otwarty.

2. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 31.05.2020 roku. Wybrani Laureaci zostaną również zaproszeni do prezentacji podczas Koncertu Galowego. Decyzję, którzy Laureaci zostaną zaproszeni podejmuje Dyrektor, Komisarz i reżyser koncertu w konsultacji z Laureatami.

3. Nie wypełnienie przez uczestnika konkursu pkt. V.2 jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.

4. Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

VI. NAGRODY

1. Grand Prix za program wybitnie śmieszny. Laureat Grand Prix otrzymuje 5 000 zł brutto. W przypadku decyzji Jury o nieprzyznaniu Grand Prix, nagroda przechodzi na rok następny.

2. Pula nagród pieniężnych dla I, II i III miejsca wynosi 8 000 zł brutto. Decyzję o sposobie rozdzielania puli podejmuje Jury wraz z Dyrektorem i Komisarzem Konkursu.

3. Jury Finałowe może przyznać nagrody specjalne za całość programu lub wyróżnienia za elementy programu.

4. Nagroda specjalna im. Mirka Wujasa, założyciela PAKI, za najlepszą piosenkę kabaretową w Konkursie Piosenki. Laureat otrzymuje 1 000 EURO. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. W Konkursie Piosenki biorą udział także piosenki zaprezentowane w programach podczas Konkursu Głównego.

5. Nagroda publiczności przyznawana w drodze głosowania pierwszego i drugiego dnia Konkursu.

6. Nagrody specjalne i wyróżnienia mają charakter honorowy.

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW

1. Organizatorzy zapewniają promocję Konkursu i Laureatów poprzez m.in.:

– umieszczenie informacji na stronie internetowej PAKI oraz oficjalnym profilu PAKI na Facebooku i Instagramie,

– w wydawnictwach, rozesłanie informacji prasowych do mediów ze szczególnym uwzględnieniem patronów medialnych oraz jako element całościowej kampanii promocyjnej Festiwalu.

2. Organizator zobowiązuje się do zaproszenia jednego z Laureatów do udziału w wybranym koncercie 37. Przeglądu Kabaretów PAKA.

– wyżej wymieniony wstęp odbędzie się na osobnych warunkach ustalonych przez obie strony,

– zaproszony Laureat nie traci prawa udziału w konkursie 37. Przeglądu Kabaretów PAKA pod warunkiem, iż zgłoszony do konkursu materiał w żadnym stopniu nie pokryje się z prezentowanym podczas koncertu, w którym wystąpi. Nie zastosowanie się przez Laureata do powyższego jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.

 VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Podmiot konkursowy oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.

2. Podmiot konkursowy przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem zarejestrowanym podczas Eliminacji, Prezentacji Konkursowych, Wieczoru Ostatniej Szansy i Koncertu Galowego. W szczególności podmiot artystyczny przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi podmiotowi artystycznemu przed prezentacjami finałowymi.

3. Osoby, które wchodzą w skład zespołu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu Kabaretów PAKA.

4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Operator – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA z siedzibą w Krakowie (30-102), przy ulicy Morawskiego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279688, numer NIP 6772292023, numer REGON 120486076.

2. Uczestnik może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: paka@paka.pl.

3. Zgłaszający może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie naboru do Konkursu 35.PAKI:

a) Uczestnik będący osobą fizyczną dokonującą zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie naboru do Konkursu 35. PAKI.

b) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, telefon, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

3. Wysłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

.