REGULAMIN
KONKURSU

XXXV
Przeglądu
Kabaretów
PAKA

Kraków
11-14 kwietnia 2019

POBIERZ REGULAMIN (PDF)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA (DOC)

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem 35. Przeglądu Kabaretów „PAKA” jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”.
 2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne w składzie:
  • Dyrektor Festiwalu,
  • Komisarz Konkursu.
 3. Biuro Organizacyjne zaprasza do Jury Konkursu twórców czynnych zawodowo z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w Finale Konkursu i ustalenie werdyktu końcowego.
 4. Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która jest odpowiedzialna za zakwalifikowanie kabaretów do Eliminacji oraz Komisję Eliminacyjną, której zadaniem jest ocena programów w Eliminacjach oraz wyłonienie uczestników Finału Konkursu.
 5. Komisarz Konkursu:
  • odpowiada za organizację wszystkich etapów Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz tradycją konkursów Przeglądu Kabaretów „PAKA”;
  • wchodzi w skład Komisji Kwalifikacyjnej i Eliminacyjnej.

 

II. UCZESTNICY

 1. Przegląd ma charakter otwarty.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak w przypadku grupy poniżej 18 roku życia wymagana jest obecność opiekuna podczas występów na wszystkich etapach Konkursu. Jeśli jeden z członków kabaretu jest pełnoletni, może pełnić funkcję opiekuna.
 3. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie drogą mailową na adres Komisarza Konkursu: aneta.tabiszewska@paka.pl do 21.01.2019 roku nagranego programu wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie www.paka.pl oraz z ramówką (spis utworów z przybliżonym czasem ich trwania). Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 4. Do konkursu należy zgłosić program, który w całości lub w wymiarze ponad 70% programu nie był jeszcze prezentowany podczas konkursu PAKI.
 5. Program powinien być prezentowany w niezmienionym kształcie na każdym etapie Konkursu, z wyłączeniem zmian sugerowanych przez Komisję podczas rozmów z kabaretami po kolejnych etapach konkursu.
 6. Program kabaretu winien trwać od 15 do 20 minut.
 7. Po 18 minucie dźwięk gongu zasygnalizuje ostatnie 2 min. występu, po upływie których Komisja może przerwać występ. Przekroczenie czasu przez artystów będzie uwzględniane podczas ustalania werdyktu przez Jury.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 10 minutach trwania prezentacji na Eliminacjach, jeśli mimo dopuszczenia do Eliminacji ocenią program jako będący na niewystarczającym poziomie.
 9. Kabaretom występującym w Finale Konkursu Organizator zapewnia zakwaterowanie podczas Festiwalu, częściowe wyżywienie (w postaci poczęstunku w garderobie oraz obiadu) i bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia 35. Przeglądu Kabaretów PAKA.
 10. Kabarety zakwalifikowane do Finałów zobowiązane są do przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnionym przez Organizatora terminie.
 11. Każdemu członkowi kabaretu przysługuje jedno zaproszenie na części konkursowe, którego rezerwacji powinien dokonać u Komisarza Konkursu na 2 tygodnie przed konkursem Eliminacyjnym i Finałowym. Dla większej ilości osób przewidziane są bilety w cenach promocyjnych.
 12. Laureatów Przeglądu z poprzednich lat serdecznie zapraszamy na części konkursowe, po uprzednim (minimum dwutygodniowym) zgłoszeniu przybycia, w celu wpisania na listę gości.

 

III. KWALIFIKACJE

 1. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje pierwszego etapu eliminacji i zaprasza wybranych artystów do prezentacji programu podczas Eliminacji, które odbędą się w Krakowie 1-2.02.2019 r.
 2. Dokładne miejsca i terminy zostaną podane zaproszonym kabaretom przez Komisarza Konkursu do 25 stycznia 2019 roku.
 3. Każdy zgłoszony program, który nie został zakwalifikowany do Eliminacji otrzyma pisemną recenzję, zawierająca pozytywne i negatywne strony programu.
 4. Komisarz Konkursu oraz powołana przez Dyrektora komisja ocenia programy zaprezentowane w Eliminacjach i na tej podstawie Komisarz Konkursu zaprasza kabarety do udziału w Finale, który odbędą się w Krakowie w dniach 11-14 kwietnia 2019 roku. Liczba dopuszczonych kabaretów do Finałów, zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych programów i ustala ją ostatecznie Komisarz Konkursu, nie może ona jednak być większa niż 8 kabaretów.
 5. Laureaci (Grand Prix, I, II i III miejsca) Finałów Konkursów poprzednich Przeglądów Kabaretów „PAKA”, o ile czas, który upłynął od udziału w Konkursie PAKI nie przekracza 2 lat, mogą przystąpić do Eliminacji PAKI z pominięciem etapu kwalifikacyjnego w porozumieniu z Komisarzem Konkursu.
 6. Do Finału Konkursu przechodzą najlepsze kabarety wskazane przez Komisję Eliminacyjną.
 7. Decyzja Komisji Eliminacyjnej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.
 8. W zależności od poziomu przedstawionych programów Komisja w porozumieniu z Komisarzem Konkursu podejmuje decyzję o tym, czy kwalifikuje zespoły do Wieczoru Ostatniej Szansy. W przypadku decyzji pozytywnej, do Wieczoru Ostatniej Szansy mogą wejść 3 kabarety, z których jeden, wybrany głosami publiczności, dołączy do grona kabaretów konkursowych.

 

IV. JURY

 1. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynacja działań Jury i ogłoszenie werdyktu w zakresie nagród głównych i specjalnych.
 2. Jury ogląda wszystkie występy Finału Konkursu. Bezpośrednio po prezentacjach konkursowych Jury spotyka się z kabaretem na krótkim omówieniu występu.
 3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
 4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciele Jury odczytują oraz ewentualnie komentują werdykt.
 5. W całości werdykt Jury odczytywany jest także podczas Koncertu Galowego.
 6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

 
V. FINAŁ KONKURSU

 1. Prezentacje finałowe odbędą się Krakowie, w dniach 12-13 kwietnia 2019 roku i mają charakter otwarty.
 2. Konkurs kończy się Występem Laureatów w ramach Koncertu Galowego, na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dniu 14 kwietnia 2019 roku. Laureaci wymienieni w werdykcie są zobowiązani do udziału w Występie Laureatów i prezentacji wybranego przez Jury fragmentu nagrodzonego programu. Koncert Galowy może być transmitowany lub rejestrowany przez telewizję.
 3. Nie wypełnienie przez uczestnika konkursu punktu V.2 jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.
 4. Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

 
VI. NAGRODY

 1. Grand Prix za program wybitnie śmieszny. Laureat Grand Prix otrzymuje 5 000 zł brutto. W przypadku decyzji Jury o nieprzyznaniu Grand Prix, nagroda przechodzi na rok następny.
 2. Nagrody pieniężne (kwoty brutto):
  • I miejsce – 5 000 zł,
  • II miejsce – 3 000 zł,
  • III miejsce – 1 000 zł.
 3. Jury Finałowe może przyznać nagrody specjalne za całość programu lub wyróżnienia za elementy programu.
 4. Nagroda publiczności przyznawana w drodze głosowania pierwszego i drugiego dnia Konkursu.
 5. Nagrody specjalne i wyróżnienia mają charakter honorowy.

 

VII. PROMOCJA KONKURSU I JEGO LAUREATÓW

 1. Organizatorzy zapewniają promocję Konkursu i Laureatów poprzez m.in.:
  • umieszczenie informacji na stronie internetowej PAKI oraz oficjalnym profilu PAKI na Facebooku i Instagramie,
  • w wydawnictwach, rozesłanie informacji prasowych do mediów ze szczególnym uwzględnieniem patronów medialnych oraz jako element całościowej kampanii promocyjnej Festiwalu.
 2. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania występów wybranych Laureatów w przeciągu roku od wygranej. Organizacja ww. występów odbędzie się na osobnych warunkach.
 3. Organizator zobowiązuje się do zaproszenia jednego z Laureatów do udziału w wybranym koncercie 36. Przeglądu Kabaretów PAKA.
  • wyżej wymieniony wstęp odbędzie się na osobnych warunkach ustalonych przez obie strony,
  • zaproszony Laureat nie traci prawa udziału w konkursie 36. Przeglądu Kabaretów PAKA pod warunkiem, iż zgłoszony do konkursu materiał w żadnym stopniu nie pokryje się z prezentowanym podczas koncertu, w którym wystąpi. Nie zastosowanie się przez Laureata do powyższego jest złamaniem regulaminu i może spowodować w szczególności wykluczenie kabaretu z Konkursu i wykreślenie z werdyktu Jury.

 

 VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Kabaret oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie.
 2. Kabaret przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania programem zarejestrowanym podczas Eliminacji, Prezentacji Konkursowych, Wieczoru Ostatniej Szansy i Koncertu Galowego. W szczególności Kabaret przenosi na Organizatora prawa autorskie (prawa pokrewne) wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, na cały okres ich trwania na polach eksploatacji określonych w odrębnym oświadczeniu, które Organizator przedstawi Kabaretowi przed prezentacjami finałowymi.
 3. Osoby, które wchodzą w skład Kabaretu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu Kabaretów PAKA.
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.

 

 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Operator – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA z siedzibą w Krakowie (30-102), przy ulicy Morawskiego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279688, numer NIP 6772292023, numer REGON 120486076.
 2. Uczestnik może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: paka@paka.pl.
 3. Zgłaszający może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie naboru do Konkursu 35.PAKI:
  a) Uczestnik będący osobą fizyczną dokonującą zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie naboru do Konkursu 35. PAKI.
  b) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, telefon, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.

 

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 3. Wysłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.